Od myšlenky k realizaci.......

    myšlenka založit v Chrastavě muzeum historické hasičské techniky vznikla v hlavách zdejších dobrovolných hasičů při oslavách 120. výročí vzniku místního sboru dobrovolných hasičů v létě roku 1988. V rámci oslav byly vystaveny v centru města některé exponáty historické hasičské techniky, které před tím dobrovolní hasiči vlastnoručně zrenovovali. Vystavená technika vzbudila v široké veřejnosti obrovský zájem a tak při hodnocení oslav padla ve sboru myšlenka soustředit vystavené, opravené exponáty a další materiál, který na renovaci teprve  čekal  do jednoho místa. Také proto, aby návštěvníci mohli navštívit stálou výstavu kdykoliv a seznámit se s aktuálními informacemi o vystavené technice.  V následujícím období se na hasičských schůzích i mimo ně kolem tohoto nápadu vedly diskuse. Zvažovalo se, zda bude mít sbor sílu tak velkou akci zahájit a zejména úspěšně dokončit. Nakonec převážilo nadšení a odhodlání se do budování muzea pustit.
   Začalo období hledání vhodného objektu k zamýšlenému využití. Některé tipy na vhodné objekty ztroskotaly na finanční otázce. Jiné vhodné objekty majitelé nechtěli vůbec prodat ani pronajmout. Až koncem roku 1990 padla volba na starý objekt kravína z 18. století, který od  zrušeného Státního statku převzal Městský úřad.  Po několika kolech vyjednávání se zastupiteli města byl uvedený objekt převeden sboru dobrovolných hasičů k využití na expozici historické hasičské techniky.


       Původní, velmi hezká historická stavba byla však v žalostném technickém stavu, střechou  zatékalo, byly opadané vnitřní i venkovní omítky, vytrhané podlahy a mnoho dalších závad zapříčiněných špatnou údržbou objektu. Navíc stavba jako v pohádce ,,O šípkové Růžence´´,  byla celá zarostlá křovím a trním. K tomu všemu v nejbližším okolí objektu i ve vnitřních prostorách byl  nepředstavitelný nepořádek. První práce v objektu započaly 27. 5. 1991 úklidovou brigádou sedmi hasičů, kteří zahájili více než měsíc trvající téměř každodenní úklidové práce. Bylo potřeba vyřezat a odvést náletové porosty okolo venkovních zdí, zlikvidovat starý septik, vyvést starou slámu, zbytky stavebního materiálu, protože z nevyužívaného kravína se stala, pro některé lidi, černá skládka domovního odpadu. Poté svépomocí členů sboru bylo přikročeno k bouracím pracím.  V průčelí stavby ve stěně silné téměř jeden metr byl vybourán otvor pro vstupní vrata, která byla následně osazena. Souběžně byly zahájeny práce na odstraňování opadávajících omítek a starého zdiva. Aby bylo možno v objektu pracovat i v čase podzimních plískanic, pustila se jedna parta nadšenců do oprav a zasklívání oken v celém objektu. Druhá parta nainstalovala kamna na pevná paliva. K první partě dobrovolníku se postupně přidávali další nadšenci. Následovalo další kolo namáhavých úklidových prací. Tentokrát ve sklepních prostorách, které jsou velmi prostorné, a to více v sobě skrývaly nepořádek. Ten musel být ručně vynesen a poté vyvezen mimo objekt.
V následující velmi tuhé zimě,  byla  ve výboru sboru, mnohokrát řešena velmi palčivá otázka jak zajistit finanční prostředky na pokračování rekonstrukce objektu. První rok celou akci finančně financoval samotný sbor. Organizoval sběr starého železa a výtěžkem ze sběru hradil zejména materiálové náklady.  Pokračovat obdobným způsobem ve financování stavby v dalších letech se ukázalo jako nemožné. Z tohoto důvodu výbor sboru, prostřednictvím svého velitele, požádal Městský úřad v Chrastavě o finanční výpomoc na nezbytný materiál pro   rekonstrukci budoucího  muzea. Jejich žádost měla u Městského úřadu pochopení a tak do rozpočtu města byla zastupiteli na následující rok schválena i první finanční částka. Ve výboru bylo dohodnuto, že sbor prostřednictvím Okresního sdružení hasičů v Liberci požádá sbory dobrovolných hasičů o finanční příspěvky na muzeum. To bylo mnohými sbory vyslyšeno a menšími finančními dary podpořeno. Největší  finanční dar, pro muzeum, předali  profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru okresu Liberec a to  díky pochopení jejich ředitele.
  V následujícím roce se práce rozběhly v plném tempu již od počátku roku. Je to období již veselejší. Za obětavou mravenčí prací   byly vidět první výsledky. Pokračovalo se osazováním překladů, betonováním podlahy a dokončování vnitřních  omítek. Však střecha byla jen provizorně opravena a to se vymstilo. Dlouhodobé deštivé počasí způsobilo, že do objektu zateklo. Začalo opadávat nové zdivo, které muselo být opraveno. Mezitím se začalo s výrobou mříží na všechna okna a dveře. Následně se rekonstruovaly vnitřní elektrické rozvody. Když byla první část objektu stavebně zrekonstruována, následovalo vymalování vnitřních prostor.  Závěrečný úklid včetně umytí všech oken  provedly členky sboru. S přicházející zimou se musela do dokončených prostor opět postavit kamna pro  zajištění temperování objektu, aby vytvořené dílo nepřišlo vniveč.
    V dílně sboru se pokračovalo na repasi získaných exponátů pro budoucí muzeum. Zvěst o tom, že v Chrastavě vzniká svépomocí dobrovolných hasičů muzeum se velmi rychle rozšířila a to s pozitivním ohlasem v celém regionu. Z tohoto důvodu se chrastavským dobrovolným hasičům dařilo získávat další historické předměty pro svoji zamýšlenou expozici. Dárci byli nejen místní dobrovolné sbory, ale i  sbory mimo okres Liberec. Obstarávání probíhalo dvojí formou. Buď byl předmět přímo darován do muzea, o čemž byl sepsán zápis a nebo byl exponát do muzea jen zapůjčen s tím, že bude na informační tabulce u vystaveného předmětu uveden majitel.
  Ve třetím  a čtvrtém roce byly prováděny opravy vnitřních částích objektu. Jednalo se o velký rozsah prací a pro časovou náročnost se zdály  být nekonečné.
V roce 1994 získali hasiči pro muzeum další prostory v objektu, které však byly rovněž ve špatném technickém stavu. Po zvážení několika stavebních variant bylo rozhodnuto, že nový objekt bude využit jako hlavní vstupní prostor do muzea a ve zbývající části bude hasičská hospoda. Nejdříve musela být provedena zásadní rekonstrukce přední části střechy, což se koncem léta podařilo.

 

 


    Pátý rok se prováděly  opravy bývalých bytových prostor a opravy klenby v hlavním výstavním prostoru. V dílně po celý rok stále probíhaly opravy nově získaných exponátů. Rok 1996 byl ve znamení přeměny zadní části rekonstruovaných prostor na restauraci jako součást hasičského muzea. Po opravách v přízemí se práce přesunuly do podkroví, kde vznikl prostor pro písemný historický a drobný hasičský materiál. V podkroví byly provedeny stavební práce včetně všech instalací.
    Poslední, sedmý rok, přeměny kravína na hasičské muzeum byl naplněn závěrečnou snahou připravit muzeum na jeho slavnostní otevření v rámci chrastavských slavností. Otevření muzea  hasičské techniky v Chrastavě se uskutečnilo 21. června 1997. Uvedením do provozu skončila další etapa výstavby. V  letech 1998 - 2000 byly dokončeny poslední stavební úpravy a objekt byl připraven pro vystavení dalších exponátů. Na rekonstrukci  Hasičského muzea v Chrastavě bylo zdarma odpracováno 17 758 brigádnických hodin. Finanční náklady činily 2 042 000 Kč.
     Plány chrastavských dobrovolných hasičů se podařily dokončit. Vznikla velkolepá expozice hasičského muzea, které je jednou z největších expozic tohoto druhu v České republice. Rozsah vystavených hasičských stříkaček, přileb a dalšího drobného materiálu používaného hasiči od počátku organizovaného hasičského hnutí před více než 150 lety v českých zemích nás vedly k tomu, že jsme vybudovali muzeum historické hasičské techniky  v Chrastavě.

 

Ve funkci velitele SDH v Chrastavě  1986 - 2015

 


z kroniky muzea                              21.června 1997                                                               21.června 2017

 

 

     Největší pozornost patří hasičské přilbě, kterou nám daroval záchranář Thomas  Coleman z New Yorku, který se 11. září 2001 zúčastnil na záchraně lidských životů při pádu dvou věží Světového obchodního centra (World Trade Center) na Manhattanu v New Yorku.

    Všem návštěvníkům přejeme, aby se jim prohlídka muzea líbila, obohatila je o nové poznatky a aby se k nám rádi vraceli podívat se na nově vystavené předměty, neboť věříme, že vystavených předmětů bude stále přibývat. Potěší nás, když návštěvu našeho muzea doporučíte i svým přátelům a známým.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     vedoucí muzea Miroslav Pivoňka                                                                                 

Rekonstrukce objektu pro muzeum

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nahlédnutí do kroniky hasičského muzea

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>